• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00

Nawigacja

Artykuły » Ważne » Statut

29
paź 2010


STATUT

STOWARZYSZENIA – „ROZWÓJ I EDUKACJA” SOŁECTWA
JANKÓW PRZYGODZKIRozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie „Rozwój i Edukacja” Sołectwa Janków Przygodzki zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 9, poz. 873
z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Stowarzyszenia jest Janków Przygodzki. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. O przystąpienie do organizacji, o których mowa w pkt. 1, bądź wystąpieniu
z nich decyduje Walne Zebranie Członków, w sposób określony
w § 17 pkt. 4 Statutu.

§5

Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Starosta Powiatu Ostrów Wielkopolski.


Rozdział II

A. Cele działalności Stowarzyszenia z zakresu pożytku publicznego.

§6
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego, edukacyjnego, gospodarczego i kulturalno- sportowego mieszkańców sołectwa Janków Przygodzki

Ponadto działalność Stowarzyszenia koncentruje się na :

1.pomocy społecznej ,w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy
uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,
inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe

§ 7

B. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.Organizowanie i prowadzenie procesu kształcenia ogólnego, zawodowego, specjalistycznego i ustawicznego.
2.Organizowanie i prowadzenie instytucji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących.
3.Organizowanie i prowadzenie opieki socjalnej.
4.Udzielanie pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej i ekonomicznej.
5.Wspieranie działalności ośrodków dla dzieci , młodzieży i osób niepełnosprawnych, wymagającej specjalnej troski.
6.Powołanie Funduszu Rozwoju Jankowa Przygodzkiego, który będzie wspierał realizację wszelkich celów statutowych stowarzyszenia.
7.Podpisywanie kontraktów społecznych z samorządami na realizację projektów lokalnych.
8.Pomoc stypendialną i socjalną.
9.Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i samorządami dla uzyskania możliwości zatrudnienia mieszkańców sołectwa
10.Utrzymywanie kontaktów z organizacjami działającymi poza granicami kraju zajmującymi się podobną problematyką .
11.Prowadzenie działalności informacyjnej.
12.Działalność kulturalną, sportową, artystyczną i estradową.
13.Podejmowanie i wspieranie inicjatyw adresowanych do środowiska młodzieży
zmierzających do niwelacji przejawów marginalizacji i niedostosowania społecznego
wśród młodzieży.
14.Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

§8

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3.Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną.
4.Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w n/w dziedzinach-zgodnie
z Polską Klasyfikacją Działalności :

92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.61.Z Działalność stadionów i innych obiektów sportowych
92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane
55.30.B Pozostałe placówki gastronomiczne
92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
63.30.A Działalność organizatorów turystyki
63.30.D Działalność turystyczna pozostała
93.04.Z Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała.

Stowarzyszeniu zabrania się dokonywania następujących czynności:

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu o którym mowa
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i woluntariacie
d)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich


§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem.
Dochód z działalności gospodarczej musi służyć realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. Stowarzyszenie może powoływać placówki oświatowe (szkoły) na zasadach określonych w ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r.

.Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.


§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków honorowych

§12

1) członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych i posiadająca zdolności do czynności prawnych, obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia
2) przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata
3) od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia, w terminie 7 dni
od daty otrzymania decyzji


§13

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) noszenia odznaki organizacyjnej,
5) zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia odwołania jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 pkt. 1.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów
władz Stowarzyszenia.


§15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wykonawczego posiada prawa określone w § 13 pkt. 1.
3. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania statutu i decyzji władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.

§16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) pozbawienie godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która
tą godność nadała.
2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie pkt. 1 ppkt. 1 i 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia i zasady działania

§17

1. Kadencja władz trwa 5 lat.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. W razie ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, władze mogą dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać ½ ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane
są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia
§18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.

A. Walne Zebranie Członków

§19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołany nie później
niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami,
dla których zostało powołane.


§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) ustalenia liczebności władz Stowarzyszenia,
5) wybór przewodniczącego Zarządu
6) wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
7) wybór Zarządu
8) wybór Komisji Rewizyjnej,
9) uchwalenie Regulaminu Pracy Zarządu
10) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
13) decydowanie w sprawie przynależności do innych organizacji krajowych
i międzynarodowych,
14) podejmowanie chwał w sprawie ustalenie wysokości składek członkowskich.

§21
W imieniu Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają: prezes Zarządu lub wiceprezes oraz członek Zarządu.


§22

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawionych do głosowania.

§23

1. W Walnym Zebrania Członków udział biorą:
1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym członkowi wspierający i honorowi.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków


B. Zarząd Stowarzyszenia

§24

1. Zarząd będąc najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności, za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 11 członków w tym przewodniczącego
1-2 wice przewodniczących , sekretarza i skarbnika
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. W przypadku równej ilości głosów, przy podejmowaniu, uchwał decyduje głos przewodniczącego

§25

Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia między jego Walnymi Zebraniami Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności,
5) uchwalanie planów działalności i budżetu,
6) powoływanie i rozwiązywanie kół,
7) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
8) przyznawanie nagród i wyróżnień,
9) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów doradczych Zarządu na zasadach i w sposób określony w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.
10) prowadzenie ksiąg protokołów i uchwał. Protokół podpisuje przewodniczący, uchwały wszyscy obecni członkowie Zarządu.
11) każdorazowe otrzymanie zgody Komisji Rewizyjnej w przypadku zaciągania zobowiązania lub zbycia majątku stowarzyszenia powyżej 15.000 EUR. Zgoda musi być wyrażona w postaci podjętej przez Komisję Rewizyjną uchwały .

§26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku, informując każdorazowo członków Komisji Rewizyjnej na 7 dni przed odbyciem posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej musi potwierdzić otrzymanie zawiadomienia.

§27

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu ,na wniosek przewodniczącego Zarządu, wybiera:
-1 – 2 wiceprzewodniczących
-sekretarza.
-skarbnika
1. Zadania członkom Zarządu przydziela i kontroluje ich wykonanie Przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania przejmuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.


C. Komisja Rewizyjna

§28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu , na wniosek przewodniczącego, wybiera ze swego grona:
-wiceprzewodniczącego
- sekretarza.
3. W przypadku braku na posiedzeniu przewodniczącego, zastępuje
go wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji.

§ 29

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz żądanie wyjaśnień,
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie nie zwołania
go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie ustalonym w statucie
5) Podejmowanie uchwał wyrażających zgodę, w przypadku przedłożenia przez Zarząd wniosku dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania lub zbycia majątku.

§30

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej
niż raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym z wyłączeniem głosowań udzielających Zarządowi absolutorium lub wniosku do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu.
5. Wniosek do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu może nastąpić tylko
z ważnych przyczyn.
6. W przypadku głosowań w wyniku, których następuje równa ilość głosów, decyduje głos przewodniczącego.
7. Za prowadzenie właściwe dokumentacji tj. protokołów i rejestru uchwał odpowiedzialny jest przewodniczący Komisji.


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.
306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) zapisy, dotacje, darowizny, spadki,
3) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości,
4) dochody z działalności statutowej,
5) dochody z działalności gospodarczej, wykonanej na podstawie odrębnych przepisów,
6) dochody z ofiarności publicznej.


§32

Stowarzyszenie w innych sprawach niż majątkowe na zewnątrz reprezentuje przewodniczący Zarządu ,wiceprzewodniczący lub upoważniony członek Zarządu

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

1. Statut i jego zmiany lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością, co najmniej 2/3 głosy przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków..
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.. Do zawiadomienia określonego w §25 ust. 2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków określi sposób przeprowadzenia likwidacji, cele, na jakie ma być przeznaczony majątek oraz wyznaczony likwidator Stowarzyszenia.

Rozdział IX
§34

1. Obowiązek zgłoszenia każdorazowych uchwał dotyczących zmian w statucie do Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa na przewodniczącym Zarządu.
2. Statut jest obowiązujący z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  • 7727 czytań - Drukuj
  • 3,817,426 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2024 by kRis
    Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.