• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
11
gru 2010GALERIA


Na pocz?tku odprawiono msz? ?w. w intencji Powsta?ców Wielkopolskich w ko?ciele pw. ?w. Józefa w Jankowie Przygodzkim. Zaraz po niej delegacje z?o?y?y wie?ce i znicze pod pomnikiem Powsta?ców Wielkopolskich przez budynkiem Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.

Po przej?ciu na sal? wiejsk? powitano wszystkich go?ci:
dyrektora Zespo?u Szkó? Barbar? Szymanowsk?
Przewodnicz?cego Zarz?du Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki Jana Surm?
pos?a na Sejm RP Wojciecha Ziemniaka
wicedyrektora delagatury Kuratorium O?wiaty w Poznaniu Aleksandra Ziobro
wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka
dyrektora GZEAS Barbar? Duczmal
radnych Rady Gminy: Andrzeja Baraniaka, Krystiana Piaseckiego, Mari? Balcerek, Janin? Wojtasiak, Danut? Goli?sk?, Stanis?awa Wnuka, Jana G?siorka, Kazimierza Nizio?ka, Bogus?awa Lipi?skiego, Roberta Kaczmarka, Mariusza Grze?ka
skarbnik Gminy Alicj? Marek
sekretarza Gminy Dariusza Krysia
dyrektora GOK Przygodzice- Zenona Walczaka
ks. Eugeniusza Meks?
dyrektora ostrowskiego Caritas ks. Tomasza Hoje?skiego

przewodnicz?c? Rady Rodziców Beat? Bartosz
Przewodnicz?c? KGW Wies?aw? Stryjak
Prezesa GLKS Barycz Grzegorza Wojtasika
przewodnicz?cego Komitetu Rozbudowy Szko?y sprzed lat Józefa Ogórka
so?tysa Topoli Wielkiej Stefana Wieleb?
so?tysa Topoli-Osiedla Zenona Halab?
by?ego dyrektora szko?y Genowef? ?wierczyk
by?ego wójta Tadeusza Garbaciaka
by?ego dyrektora GZEAS Bogumi?? Ko?ack?
prezesa ZNP w Przygodzicach Ew? Mazurkiewicz, absolwentów, przedstawicieli mediów oraz oczywi?cie uczniów.

Przewodnicz?cy Rady Gminy Andrzej Baraniak odczyta? uchwa?? Rady o nadaniu gimnazjum imienia Powsta?ców Wielkopolskich. Nast?pnie nast?pi?o symboliczne przybijanie gwo?dzi w sztandar przez najwa?niejszych go?ci, dyrekcj? i przedstawicielk? uczniów El?biet? Szczepaniak.

Nast?pnie oficjalnie przekazano sztandar uczniom Zespo?u Szkó? oraz ?lubowanie uczniów na nowy sztandar. W kolejnej cz??ci Krystian Piasecki przedstawi? histori? szkolnictwa na terenie Jankowa Przygodzkiego na podstawie ksi??ki "Janków Przygodzki i okolice. Edukacja i rozwój. Historia znad Trzcielin i Baryczy" powsta?ej pod jego redakcj?. Ksi??ka powsta?a w ramach projektu "Jankowskie Krajobrazy" realizowanego dzi?ki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich

Zespó? Szkó? podzi?kowa? równie? pami?tkowymi statuetkami osobom wspieraj?cym szko??, Stowarzyszenie "Rozwój i Edukacja" wr?czy?o wyró?nionym egzemplarze publikacji powsta?ych w ramach projektu "Jankowskie Krajobrazy":
Wojciechowi Ziemniakowi, Krzysztofowi Rasiakowi, Genowefie ?wierczyk, Aleksandrowi Ziobro, Barbarze Duczmal, Tadeuszowi Garbaciakowi, ks. Eugeniuszowi Meksie, ks. Tomaszowi Hoje?skiemu, Alicji Marek, Bogumile Ko?ackiej, Reginie Jopek, Krystianowi Piaseckiemu, Stanis?awowi Wnukowi, Markowi Trzcieli?skiemu, Janowi Surmie, Gra?ynie Mendyk, Beata Bartosz, Annie Szypule, Grzegorzowi Wojtasikowi, Józefowi Ogórkowi, Ireneuszowi Calowi, Wies?awie Stryjak, Czes?awowi Torbie, Kazimierzowi Szewczykowi

Na koniec m?odzie? przedstawi?a przejmuj?cy program artystyczny. Podczas gdy arty?ci zacz?li ?piewa? rot?- ca?a sala wsta?a i od?piewa?a ja razem z nimi. Rota traktowana jest przez niektórych Polaków (zw?aszcza tych starszego pokolenia) jako drugi hymn Polski. Jest one równie? bardzo dobrze znana uczniom m.in. dzi?ki lekcjom polskiego (jej autork? by?a Maria Konopnicka) jak i muzyki. Program ten przygotowali p. Albin Bednarczyk i p.Ma?gorzata Wojtasik. Natomiast spod r?ki Jolanty Marsza? wysz?y dwa przepi?knie dopracowane ta?ce- polonez i mazur, które uczniowie wpletli w cz??? artystyczn?.


?wi?to szko?y by?o jednym z punktów realizacji projektu "Jankowskie Krajobrazy" Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki

  • Dodał admin | Drukuj

  • Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo Favourites
    Facebook - Lubię To:


    3,337,008 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2023 by kRis
    Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.