• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
21
lip 2009

XVI Memoria? Teodora Anio?y

Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim oraz
GLKS "BARYCZ" Janków Przygodzki
zapraszaj? na

XVI Memoria? Teodora Anio?y

25 lipca 2009r. (sobota) g. 9:30- Pi?ka no?na juniorów (r.1992-93) oraz oldboys
26 lipca 2009r. (niedziela) g.9:30- Pi?ka no?na seniorów oraz pi?ka siatkowa

Zawody odb?d? si? na boisku LKS "BARYCZ" w Jankowie Przygodzkim

 • Dodał admin | Drukuj
 • 20
  lip 2009

  Pokazali nasze pó?kolonie :)

  Na stronie internetowej Urz?du Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim zamieszczono ostatnio informacj? o kosztach inwestycji, które realizowane s? na kompleksie Piaski Szczygliczka.
  Okraszono j? kilkoma zdj?ciami, na których znale?li si? pó?koloni?ci z Jankowa Przygodzkiego. Bez trudu idzie znale?? na zdj?ciach m.in. p. dyrektora Albina Bednarczyka.
  Link

 • Dodał admin | Drukuj
 • 17
  lip 2009

  Podzi?kowanie za P?pek Europy

  Stowarzyszenie otrzyma?o niedawno bardzo mi?? przesy?k?, która zawiera?a podzi?kowanie oraz dyplom za udzia? w akcji "P?pek Europy" organizowanej przez Fundacj? Forum Obywatelskiego Rozwoju z Warszawy m.in. przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mo?na go zobaczy? czytaj?c zawarto?? newsa.

  Ja ze swojej strony szczególnie dzi?kuj? Marice Szyszce oraz 10-letniemu Kacprowi Kusi?skiemu - dwóm osobom, które pomog?y mi i równie? zaanga?owa?y si? w promocj? akcji P?pek Europy. Osoby te pomog?y mi rozkleja? plakaty oraz gwiazdki promuj?ce udzia? w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzi?kuj? równie? innych osobom odwiedzaj?cym klub "Bli?ej ?wiata" zwany Kafejk?, które równie? pomaga?y mi a nie jestem w stanie wymieni? ich z imienia i nazwiska, poniewa? by?o ich za du?o.
  DZI?KUJ?
  Dariusz Piechowiak- kierownik Klubu Bli?ej ?wi@ta
 • Dodał admin | Czytaj więcej - 724 czytań - Drukuj
 • 16
  lip 2009

  Ruszy?a termomodernizacja Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  W bie??cym miesi?cu rozpocz??a si? jedna z najwi?kszych inwestycji w Gminie Przygodzice. Chodzi o termomodernizacj? Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.
  B?dzie ona realizowane w ci?gu 3 lat, a ca?kowity jej koszt wynosi 1 709 190,46 z?
  Wi?cej mo?na przeczyta? tutaj.
  A rezultaty prac b?dzie mo?na na bie??co ?ledzi? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 15
  lip 2009

  V Turniej Wsi

  V Turniej Wsi wygra?o oczywi?cie so?ectwo Janków Przygodzki, minimalnie wyprzedzaj?c Topol? Wielk?.
  Szersza relacja (tak?e zdj?ciowa) ze ?wi?ta 5 regionów Europy znajduje si? na stronie internetowej Gminy Przygodzice

 • Dodał admin | Drukuj
 • 29
  cze 2009

  Podsumowanie projektu Klub internetowy "Bli?ej ?wi@ta"


  Kierownictwo
  Fundacji Wspomagania Wsi


  Zarz?d Stowarzyszenia „Rozwój i Edukacja” so?ectwa Janków Przygodzki pragnie wyrazi? najserdeczniejsze podzi?kowania za dofinansowanie oraz wspó?prac? udzielon? przez Fundacj? Wspomagania Wsi.
  Pragniemy pogratulowa? wielu wspania?ych inicjatyw takich jak „Inicjatywa 89” czy konkursy projektów jak np. „Po?yteczne wakacje”, „Nasza wie?, nasz? szans?” czy naturalnie „Nasza ?wietlica nasz klub 2008”, którego to zostali?my jednym z laureatów.
  Dzi?ki Pa?stwa pomocy so?ectwo Janków Przygodzki zyska?o nie tylko miejsce, które jest bardzo wa?n? cz??ci? organizacji wszelkich przedsi?wzi??, ale tak?e dzi?ki wsparciu samorz?du mieszka?ców, oraz innych organizacji dzia?aj?cych na terenie so?ectwa zyskali?my nowego ducha, ?wie??, m?od?, zorganizowan? si??, która to b?dzie godnie budowa? nasz? przysz?o?? jako spo?eczno?ci.
  Jeste?my wdzi?czni i pe?ni podziwu dla Pa?stwa dzia?a?. Jeszcze raz dzi?kujemy za wspó?prac? i mamy nadziej? kontynuowa? j? w przysz?o?ci, poniewa? realizacja projektu z Pa?stwa pomoc? by?a dla nas czyst? przyjemno?ci?.


  Z powa?aniem


  Prezes Stowarzyszenia
  Jan Surma

 • Dodał admin | Drukuj
 • 29
  cze 2009

  Janków Przygodzki z lotu ptaka.

  Przypominamy, ?e na naszej stronie mo?na ogl?da? Janków Przygodzki z lotu ptaka.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  cze 2009

  Szcz??cia na nowej drodze ?ycia

  W sobot? 20 czerwca na ?lubnym kobiercu stan?? cz?onek zarz?du Stowarzyszenia
  Wies?aw Witek
  zarz?d oraz cz?onkowie Stowarzyszenia równie? z?o?yli Wiesiowi ?yczenia wr?czaj?c M?odej Parze okaza?y bukiet kwiatów.

  ?yczymy Wszystkiego Najlepszego !!!

 • Dodał admin | Drukuj
 • 10
  cze 2009

  Najni?sza frekwencja w powiecie?

  Chcesz si? dowiedzie? gdzie by?a najni?sza frekwencja w powiecie ostrowskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
  Zajrzyj do tego artyku?u.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 790 czytań - Drukuj
 • 08
  cze 2009

  Mamy oficera w Jankowie !!!

  W sobot? 30 maja delegacja OSP Janków Przygodzki i Zarz?du Gminnego ZOSP RP go?ci?a w Warszawie na placu im marsza?ka Józefa Pi?sudskiego (przy Grobie Nieznanego ?o?nierza) na uroczysto?ci promocji oficerskiej absolwentów Szko?y G?ównej S?u?by Po?arniczej w Warszawie. Jednym z promowanych by? mieszkaniec Jankowa Przygodzkiego
  Adam Kubiak
  Na zdj?ciu cz?onkowie delegacji oraz Zast?pca Komendanta G?ównego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,335,989 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2017 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.