• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
27
lip 2009

Szczegó?y obozu Pleszew 2009

Wyjazd w dniu 3 sierpnia o godz. 9:45
Powrót w dniu 12 sierpnia ok godz. 15:00
Wi?cej szczegó?ów w dalszej cz??ci newsa.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1087 czytań - Drukuj
 • 26
  lip 2009

  Wrócili?my po burzy ;) Czwartek da? czadu

  Po czwartkowej burzy niestety "stracili?my kontakt z baz?" a mianowicie serwer nawali?, ale ju? powrócili?my w pe?ni si? i z zapasem newsów.
  Niestety czwartkowy wieczór okaza? si? pechowy nie tylko dla nas. Krajobraz po burzy mo?ecie zobaczy? w naszej galerii.
  Do tego regularnie dodawane s? zdj?cia w galerii termomodernizacji Zespo?u Szkó?.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  lip 2009

  15 000 Euro dla Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  Projekt pt.: "My Europejczycy poznajemy siebie, by wspólnie ?y?” Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim zosta? jednym ze zwyci?zców w programie Comenius "Uczenie si? przez ca?e ?ycie" Unii Europejskiej i Rady Europy.
  Od nowego roku szkolnego gimnazjum realizowa? b?dzie projekt w którym udzia? bior? szko?y z: W?och, Portugalii, Bu?garii, Turcji, Rumuni, Estonii, W?gier, S?owacji i oczywi?cie Polski. Celem projektu jest pog??bianie wiedzy dotycz?cej krajów bior?cych udzia? w projekcie oraz nawi?zanie wspó?pracy ze szko?ami z tych krajów i wymiana do?wiadcze?. Projekt zak?ada wiele wspólnych dzia?a? oraz spotkania wyjazdowe dla uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany b?dzie przez 2 lata, a koordynatorem ze strony polskiej jest Katarzyna Zawadka – nauczyciel historii.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 22
  lip 2009

  Zebranie organizacyjne w sprawie obozu w Pleszewie !!!

  W poniedzia?ek 27 lipca o godzinie 16:00 odb?dzie si?
  Zebranie organizacyjne Obozu Pleszew 2009
  Podane zostan? na nim szczegó?y dotycz?ce obozu (m.in. godzina wyjazdu).

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  lip 2009

  XVI Memoria? Teodora Anio?y

  Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim oraz
  GLKS "BARYCZ" Janków Przygodzki
  zapraszaj? na

  XVI Memoria? Teodora Anio?y

  25 lipca 2009r. (sobota) g. 9:30- Pi?ka no?na juniorów (r.1992-93) oraz oldboys
  26 lipca 2009r. (niedziela) g.9:30- Pi?ka no?na seniorów oraz pi?ka siatkowa

  Zawody odb?d? si? na boisku LKS "BARYCZ" w Jankowie Przygodzkim

 • Dodał admin | Drukuj
 • 20
  lip 2009

  Pokazali nasze pó?kolonie :)

  Na stronie internetowej Urz?du Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim zamieszczono ostatnio informacj? o kosztach inwestycji, które realizowane s? na kompleksie Piaski Szczygliczka.
  Okraszono j? kilkoma zdj?ciami, na których znale?li si? pó?koloni?ci z Jankowa Przygodzkiego. Bez trudu idzie znale?? na zdj?ciach m.in. p. dyrektora Albina Bednarczyka.
  Link

 • Dodał admin | Drukuj
 • 17
  lip 2009

  Podzi?kowanie za P?pek Europy

  Stowarzyszenie otrzyma?o niedawno bardzo mi?? przesy?k?, która zawiera?a podzi?kowanie oraz dyplom za udzia? w akcji "P?pek Europy" organizowanej przez Fundacj? Forum Obywatelskiego Rozwoju z Warszawy m.in. przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mo?na go zobaczy? czytaj?c zawarto?? newsa.

  Ja ze swojej strony szczególnie dzi?kuj? Marice Szyszce oraz 10-letniemu Kacprowi Kusi?skiemu - dwóm osobom, które pomog?y mi i równie? zaanga?owa?y si? w promocj? akcji P?pek Europy. Osoby te pomog?y mi rozkleja? plakaty oraz gwiazdki promuj?ce udzia? w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzi?kuj? równie? innych osobom odwiedzaj?cym klub "Bli?ej ?wiata" zwany Kafejk?, które równie? pomaga?y mi a nie jestem w stanie wymieni? ich z imienia i nazwiska, poniewa? by?o ich za du?o.
  DZI?KUJ?
  Dariusz Piechowiak- kierownik Klubu Bli?ej ?wi@ta
 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1040 czytań - Drukuj
 • 16
  lip 2009

  Ruszy?a termomodernizacja Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  W bie??cym miesi?cu rozpocz??a si? jedna z najwi?kszych inwestycji w Gminie Przygodzice. Chodzi o termomodernizacj? Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.
  B?dzie ona realizowane w ci?gu 3 lat, a ca?kowity jej koszt wynosi 1 709 190,46 z?
  Wi?cej mo?na przeczyta? tutaj.
  A rezultaty prac b?dzie mo?na na bie??co ?ledzi? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 15
  lip 2009

  V Turniej Wsi

  V Turniej Wsi wygra?o oczywi?cie so?ectwo Janków Przygodzki, minimalnie wyprzedzaj?c Topol? Wielk?.
  Szersza relacja (tak?e zdj?ciowa) ze ?wi?ta 5 regionów Europy znajduje si? na stronie internetowej Gminy Przygodzice

 • Dodał admin | Drukuj
 • 29
  cze 2009

  Podsumowanie projektu Klub internetowy "Bli?ej ?wi@ta"


  Kierownictwo
  Fundacji Wspomagania Wsi


  Zarz?d Stowarzyszenia „Rozwój i Edukacja” so?ectwa Janków Przygodzki pragnie wyrazi? najserdeczniejsze podzi?kowania za dofinansowanie oraz wspó?prac? udzielon? przez Fundacj? Wspomagania Wsi.
  Pragniemy pogratulowa? wielu wspania?ych inicjatyw takich jak „Inicjatywa 89” czy konkursy projektów jak np. „Po?yteczne wakacje”, „Nasza wie?, nasz? szans?” czy naturalnie „Nasza ?wietlica nasz klub 2008”, którego to zostali?my jednym z laureatów.
  Dzi?ki Pa?stwa pomocy so?ectwo Janków Przygodzki zyska?o nie tylko miejsce, które jest bardzo wa?n? cz??ci? organizacji wszelkich przedsi?wzi??, ale tak?e dzi?ki wsparciu samorz?du mieszka?ców, oraz innych organizacji dzia?aj?cych na terenie so?ectwa zyskali?my nowego ducha, ?wie??, m?od?, zorganizowan? si??, która to b?dzie godnie budowa? nasz? przysz?o?? jako spo?eczno?ci.
  Jeste?my wdzi?czni i pe?ni podziwu dla Pa?stwa dzia?a?. Jeszcze raz dzi?kujemy za wspó?prac? i mamy nadziej? kontynuowa? j? w przysz?o?ci, poniewa? realizacja projektu z Pa?stwa pomoc? by?a dla nas czyst? przyjemno?ci?.


  Z powa?aniem


  Prezes Stowarzyszenia
  Jan Surma

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,761,266 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2018 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.