• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
28
lip 2009

XVI Turniej im. Teodora Anio?y

W sobot? 25 lipca i niedziel? 26 lipca na boisku w Jankowie Przygodzkim odbywa? si? doroczny turniej im Teodora Anio?y organizowany przez Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim oraz GLKS "Barycz" Janków Przygodzki.
Relacj? z imprezy mo?na podziwia? w galerii.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 870 czytań - Drukuj
 • 27
  lip 2009

  Szczegó?y obozu Pleszew 2009

  Wyjazd w dniu 3 sierpnia o godz. 9:45
  Powrót w dniu 12 sierpnia ok godz. 15:00
  Wi?cej szczegó?ów w dalszej cz??ci newsa.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1125 czytań - Drukuj
 • 26
  lip 2009

  Wrócili?my po burzy ;) Czwartek da? czadu

  Po czwartkowej burzy niestety "stracili?my kontakt z baz?" a mianowicie serwer nawali?, ale ju? powrócili?my w pe?ni si? i z zapasem newsów.
  Niestety czwartkowy wieczór okaza? si? pechowy nie tylko dla nas. Krajobraz po burzy mo?ecie zobaczy? w naszej galerii.
  Do tego regularnie dodawane s? zdj?cia w galerii termomodernizacji Zespo?u Szkó?.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  lip 2009

  15 000 Euro dla Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  Projekt pt.: "My Europejczycy poznajemy siebie, by wspólnie ?y?” Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim zosta? jednym ze zwyci?zców w programie Comenius "Uczenie si? przez ca?e ?ycie" Unii Europejskiej i Rady Europy.
  Od nowego roku szkolnego gimnazjum realizowa? b?dzie projekt w którym udzia? bior? szko?y z: W?och, Portugalii, Bu?garii, Turcji, Rumuni, Estonii, W?gier, S?owacji i oczywi?cie Polski. Celem projektu jest pog??bianie wiedzy dotycz?cej krajów bior?cych udzia? w projekcie oraz nawi?zanie wspó?pracy ze szko?ami z tych krajów i wymiana do?wiadcze?. Projekt zak?ada wiele wspólnych dzia?a? oraz spotkania wyjazdowe dla uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany b?dzie przez 2 lata, a koordynatorem ze strony polskiej jest Katarzyna Zawadka – nauczyciel historii.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 22
  lip 2009

  Zebranie organizacyjne w sprawie obozu w Pleszewie !!!

  W poniedzia?ek 27 lipca o godzinie 16:00 odb?dzie si?
  Zebranie organizacyjne Obozu Pleszew 2009
  Podane zostan? na nim szczegó?y dotycz?ce obozu (m.in. godzina wyjazdu).

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  lip 2009

  XVI Memoria? Teodora Anio?y

  Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim oraz
  GLKS "BARYCZ" Janków Przygodzki
  zapraszaj? na

  XVI Memoria? Teodora Anio?y

  25 lipca 2009r. (sobota) g. 9:30- Pi?ka no?na juniorów (r.1992-93) oraz oldboys
  26 lipca 2009r. (niedziela) g.9:30- Pi?ka no?na seniorów oraz pi?ka siatkowa

  Zawody odb?d? si? na boisku LKS "BARYCZ" w Jankowie Przygodzkim

 • Dodał admin | Drukuj
 • 20
  lip 2009

  Pokazali nasze pó?kolonie :)

  Na stronie internetowej Urz?du Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim zamieszczono ostatnio informacj? o kosztach inwestycji, które realizowane s? na kompleksie Piaski Szczygliczka.
  Okraszono j? kilkoma zdj?ciami, na których znale?li si? pó?koloni?ci z Jankowa Przygodzkiego. Bez trudu idzie znale?? na zdj?ciach m.in. p. dyrektora Albina Bednarczyka.
  Link

 • Dodał admin | Drukuj
 • 17
  lip 2009

  Podzi?kowanie za P?pek Europy

  Stowarzyszenie otrzyma?o niedawno bardzo mi?? przesy?k?, która zawiera?a podzi?kowanie oraz dyplom za udzia? w akcji "P?pek Europy" organizowanej przez Fundacj? Forum Obywatelskiego Rozwoju z Warszawy m.in. przy wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mo?na go zobaczy? czytaj?c zawarto?? newsa.

  Ja ze swojej strony szczególnie dzi?kuj? Marice Szyszce oraz 10-letniemu Kacprowi Kusi?skiemu - dwóm osobom, które pomog?y mi i równie? zaanga?owa?y si? w promocj? akcji P?pek Europy. Osoby te pomog?y mi rozkleja? plakaty oraz gwiazdki promuj?ce udzia? w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzi?kuj? równie? innych osobom odwiedzaj?cym klub "Bli?ej ?wiata" zwany Kafejk?, które równie? pomaga?y mi a nie jestem w stanie wymieni? ich z imienia i nazwiska, poniewa? by?o ich za du?o.
  DZI?KUJ?
  Dariusz Piechowiak- kierownik Klubu Bli?ej ?wi@ta
 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1081 czytań - Drukuj
 • 16
  lip 2009

  Ruszy?a termomodernizacja Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

  W bie??cym miesi?cu rozpocz??a si? jedna z najwi?kszych inwestycji w Gminie Przygodzice. Chodzi o termomodernizacj? Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.
  B?dzie ona realizowane w ci?gu 3 lat, a ca?kowity jej koszt wynosi 1 709 190,46 z?
  Wi?cej mo?na przeczyta? tutaj.
  A rezultaty prac b?dzie mo?na na bie??co ?ledzi? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 15
  lip 2009

  V Turniej Wsi

  V Turniej Wsi wygra?o oczywi?cie so?ectwo Janków Przygodzki, minimalnie wyprzedzaj?c Topol? Wielk?.
  Szersza relacja (tak?e zdj?ciowa) ze ?wi?ta 5 regionów Europy znajduje si? na stronie internetowej Gminy Przygodzice

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,838,550 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2019 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.