• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
26
maj 2009

WALNE ZEBRANIE CZ?ONKÓW STOWARZYSZENIA

W pi?tek 29 maja 2009r. o godzinie 20:00
w klubie "Bli?ej ?wi@ta"
odby?o si?
Walne zebranie cz?onków
Stowarzyszenia "Rozwój i Edukacja" so?ectwa Janków Przygodzki

wzi??o w nim udzia? 15 z 20 cz?onków Stowarzyszenia, co wystarczy?o do odbycia obrad.
Na zebraniu prezes zarzadu Stowarzyszenia Jan Surma przedstawi? sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Cz?onkowie Stowarzyszenia jednog?o?nie udzielili absolutorium zarz?dowi za rok 2008.
Podczas zebrania prezes serdecznie dzi?kowa? za aktywny udzia? w dzia?alno?ci Stowarzyszenia przede wszytskim osobom, które pisa?y projektu o dofinansowanie do ró?nych instytucji, a byli to Krystian Piasecki, Tomasz Sobczak oraz Dariusz Piechowiak. Jednocze?nie podsumowano projekt realizowany przy wspó?pracy z Fundacj? Wspomagania Wsi w ramach, którego powsta? klub "Bli?ej ?wi@ta". Zarz?d Stowarzyszenia obieca? równie?, ?e klub nie zostanie zamkni?ty pomimo zako?czenia finansowania go przez Fundacj? i braku obecnie innych ?róde? finansowania. Kierownik klubu nadal w miar? mo?liwo?ci b?dzie prowadzi? klub i opiekowa? sie nim.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 23
  maj 2009

  I miejsce Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Jankowa Przygodzkiego

  Na dzisiejszych zawodach Ochotniczych Stra?y Po?arnych
  sukces odnios?y reprezentantki Jankowa- dziewczyny zaj??y I miejsce pokonuj?c Ludwików
  Dru?yna m?ska zaj??a IV miejsce na 8 startuj?cych dru?yn- pokonali ich kolejno Antonin (I), D?bnica (II) i gospodarze czyli Topola Wielka (III). Fotorelacja jest ju? gotowa.
  Podczas zawodów og?oszono równie?, ?e nast?pne zawody (za 2 lata) odb?d? si? ju? wg nowego regulaminu.
  Mo?na si? z nim zapozna? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 18
  maj 2009

  Mieszka?cy gminy w liczbach

  W artykule- tabela z ilo?ci? mieszka?ców poszczególnych miejscowo?ci gminy w tym Jankowa Przygodzkiego.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1046 czytań - Drukuj
 • 08
  maj 2009

  Janków Przygodzki z lotu ptaka.

  Dzi?ki uprzejmo?ci zapalonego motolotniarza p. Dariusza Koprasa, który udost?pni? Nam swoje zbiory podniebnych fotografii mo?emy od dzi? podziwia? Janków Przygodzki z lotu ptaka.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1997 czytań - Drukuj
 • 02
  maj 2009

  Dzi?kujemy

  Klub sportowy "Barycz" Janków Przygodzki
  dzi?kuje
  wszystkim którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Klubu.
  Zapraszamy do udzia?u w akcji za rok.
  DZI?KUJEMY

 • Dodał admin | Drukuj
 • 27
  kwi 2009

  Obóz Pleszew 2008

  Niektórzy powiedz? wreszcie... mówi?, ?e b?d? zaraz po obozie... ale ja sobie pomy?la?em, ?e lepiej si? wspomina jak ju? si? troszk? zapomnia?o :) Komponujemy zatem galeri? zdj?? z naszego obozu tanecznego w Pleszewie w 2008 roku. Zajrzyj do "czytaj wi?cej" poni?ej.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1179 czytań - Drukuj
 • 27
  kwi 2009

  Rekrutacja elektroniczna do szkó? ponadgimnazjalnych

  Klikaj?c na ten link uczniowie klas III gimnazjum mog? dokona? elektronicznej rekrutacji do szkó? ponadgimnazjalnych. Jak do tej pory do wszystkich szkó? ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego zg?osi?o si? jedynie 96 uczniów- tak?e jest szansa aby by? pierwszym w swojej klasie.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  kwi 2009

  Obóz Pleszew 2008

  Dawno nic nowego na stronie nie umieszczali?my, poniewa? jak wszyscy- ?wi?towali?my ?wi?ta, a co za tym idzie- odpoczywali?my, ale zaraz po ?wi?tach ruszyli?my do pracy i zaczynamy znów przygod? ze Stron?.
  Wiele z Was na pewno na to czeka?o, wielu z Was pewnie wiele ju? zapomnia?o, ale zaczynamy prezentacj? elitarnego klubu obozowiczów "OBÓZ PLESZEW 2008". By?a to grupa 70 osób nie tylko z naszej szko?y, która na prze?omie lipca i sierpnia 2008 roku przez dwa tygodnie uprzykrza?a ?ycie kilkorgu nauczycielom, którzy zgodzili si? nad nimi sprawowa? opiek?... Jak wygl?da? obóz tak na prawd? zaczynamy prezentowa? od dzi?.
  Po wej?ciu w t? wiadomo?? mo?na obejrze? kilka filmików...

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1047 czytań - Drukuj
 • 01
  kwi 2009

  PRIMA APRILIS !!!

  Oczywi?cie Rada Powiatu Ostrowskiego nie podj??a niestety decyzji o asfaltowaniu jankowskich ulic... Spogl?daj?c na ró?ne portale informacyjne, widzia?em ci?gle przewijaj?cy si? temat 1 kwietnia. Czemu wi?c sam mia?em nie spróbowa?.
  Przepraszam oczywi?cie wszystkich, którzy si? ucieszyli na t? wiadomo??. Jest to równie? moje marzenie aby?my kiedy? je?dzili po nowych równych drogach, ale jak na razie musimy jeszcze troszk? na to poczeka?.
  Ale drogi w okolicy mo?emy poogl?da? :)

 • Dodał admin | Drukuj
 • 31
  mar 2009

  Ka?dy mo?e skorzysta? z boiska ze sztuczn? nawierzchni?

  Od sobotniego otwarcia ka?dy ch?tny gromadz?c dru?yn? mo?e korzysta? z wielofunkcyjnego boiska ze sztuczn? nawierzchnia w Jankowie Przygodzkim. Nale?y tylko zg?osi? t? ch?? dyrekcji miejscowego Zespo?u Szkó? i ustali? pe?noletni? osob?, która b?dzie sprawowa? opiek? nad korzystaj?cymi. Pierwsi gracze ju? si? znale?li- dzi? przy pi?knej w pe?ni wiosennej pogodzie po raz pierwszy od oficjalnego otwarcia amatorzy pi?ki no?nej zagrali mecz na nowym boisku- uda?o mi si? zrobi? Im kilka fotek.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,782,691 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2018 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.