• Witaj na stronie stowarzyszenia Rozwój i Edukacja sołectwa Janków Przygodzki
Dni i godziny otwarcia kafejki:

Poniedziałek - Czwartek
18:30 - 21:00
16
lip 2009

Ruszy?a termomodernizacja Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim

W bie??cym miesi?cu rozpocz??a si? jedna z najwi?kszych inwestycji w Gminie Przygodzice. Chodzi o termomodernizacj? Zespo?u Szkó? w Jankowie Przygodzkim.
B?dzie ona realizowane w ci?gu 3 lat, a ca?kowity jej koszt wynosi 1 709 190,46 z?
Wi?cej mo?na przeczyta? tutaj.
A rezultaty prac b?dzie mo?na na bie??co ?ledzi? tutaj.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 15
  lip 2009

  V Turniej Wsi

  V Turniej Wsi wygra?o oczywi?cie so?ectwo Janków Przygodzki, minimalnie wyprzedzaj?c Topol? Wielk?.
  Szersza relacja (tak?e zdj?ciowa) ze ?wi?ta 5 regionów Europy znajduje si? na stronie internetowej Gminy Przygodzice

 • Dodał admin | Drukuj
 • 29
  cze 2009

  Podsumowanie projektu Klub internetowy "Bli?ej ?wi@ta"


  Kierownictwo
  Fundacji Wspomagania Wsi


  Zarz?d Stowarzyszenia „Rozwój i Edukacja” so?ectwa Janków Przygodzki pragnie wyrazi? najserdeczniejsze podzi?kowania za dofinansowanie oraz wspó?prac? udzielon? przez Fundacj? Wspomagania Wsi.
  Pragniemy pogratulowa? wielu wspania?ych inicjatyw takich jak „Inicjatywa 89” czy konkursy projektów jak np. „Po?yteczne wakacje”, „Nasza wie?, nasz? szans?” czy naturalnie „Nasza ?wietlica nasz klub 2008”, którego to zostali?my jednym z laureatów.
  Dzi?ki Pa?stwa pomocy so?ectwo Janków Przygodzki zyska?o nie tylko miejsce, które jest bardzo wa?n? cz??ci? organizacji wszelkich przedsi?wzi??, ale tak?e dzi?ki wsparciu samorz?du mieszka?ców, oraz innych organizacji dzia?aj?cych na terenie so?ectwa zyskali?my nowego ducha, ?wie??, m?od?, zorganizowan? si??, która to b?dzie godnie budowa? nasz? przysz?o?? jako spo?eczno?ci.
  Jeste?my wdzi?czni i pe?ni podziwu dla Pa?stwa dzia?a?. Jeszcze raz dzi?kujemy za wspó?prac? i mamy nadziej? kontynuowa? j? w przysz?o?ci, poniewa? realizacja projektu z Pa?stwa pomoc? by?a dla nas czyst? przyjemno?ci?.


  Z powa?aniem


  Prezes Stowarzyszenia
  Jan Surma

 • Dodał admin | Drukuj
 • 29
  cze 2009

  Janków Przygodzki z lotu ptaka.

  Przypominamy, ?e na naszej stronie mo?na ogl?da? Janków Przygodzki z lotu ptaka.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 21
  cze 2009

  Szcz??cia na nowej drodze ?ycia

  W sobot? 20 czerwca na ?lubnym kobiercu stan?? cz?onek zarz?du Stowarzyszenia
  Wies?aw Witek
  zarz?d oraz cz?onkowie Stowarzyszenia równie? z?o?yli Wiesiowi ?yczenia wr?czaj?c M?odej Parze okaza?y bukiet kwiatów.

  ?yczymy Wszystkiego Najlepszego !!!

 • Dodał admin | Drukuj
 • 10
  cze 2009

  Najni?sza frekwencja w powiecie?

  Chcesz si? dowiedzie? gdzie by?a najni?sza frekwencja w powiecie ostrowskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
  Zajrzyj do tego artyku?u.

 • Dodał admin | Czytaj więcej - 1112 czytań - Drukuj
 • 08
  cze 2009

  Mamy oficera w Jankowie !!!

  W sobot? 30 maja delegacja OSP Janków Przygodzki i Zarz?du Gminnego ZOSP RP go?ci?a w Warszawie na placu im marsza?ka Józefa Pi?sudskiego (przy Grobie Nieznanego ?o?nierza) na uroczysto?ci promocji oficerskiej absolwentów Szko?y G?ównej S?u?by Po?arniczej w Warszawie. Jednym z promowanych by? mieszkaniec Jankowa Przygodzkiego
  Adam Kubiak
  Na zdj?ciu cz?onkowie delegacji oraz Zast?pca Komendanta G?ównego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 04
  cze 2009

  Wyniki wyborów

  Na stronie Pa?stwowej Komisji Wyborczej umieszczono wyniki z wszystkich okr?gów wyborczych. Oto wyniki
  Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Jankowie Przygodzkim.
  Niestety frekwencja nie by?a zachwycaj?ca i wynios?a w naszym obwodzie tylko 22,4% co jest wynikiem poni?ej ?redniej krajowej. Powinni?my si? wstydzi? za siebie- My jako Wielkopolanie- zawsze tak blisko Europy, a w momencie wyborów plama. Nawet Pa?stwowa Komisja Wyborcza nie wierzy ju? w mieszka?ców i drukuje jedynie 75% kart do g?osowania, bo wie, ?e wi?kszo?? i tak si? zmarnuje.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 04
  cze 2009

  I miejsce w konkursie "Magia ta?ca"

  Dzi? 4 czerwca 2009 (czwartek)
  w kinie Komeda
  odby? si?
  doroczny konkurs
  "MAGIA TA?CA"
  I miejsce zdoby? zespó? naszego gimnazjum prezentuj?cy "Kalink?",
  II miejsce zdoby?y dziewczyny ze szko?y podstawowej z aerobikiem
  Obydwa zespo?y prowadzone s? przez p.Jolant? Marsza?

 • Dodał admin | Drukuj
 • 26
  maj 2009

  UWAGA Zabójcy karoserii samochodowych !

  Dzi? ju? chyba po raz drugi w tym roku na ulicy Szkolnej w Jankowie odby?a si? akcja zaklajstrowywania dziur. Drogowcy zamiast zala? wreszcie po 35 latach now? nawierzchnie znów zasmo?owywali dziury zabezpieczaj?c je kamyszkiem. Przy dzisiejszym 30-stopniowym upale smo?a "bardzo szybko" zaschn??a i nie zagra?a?a ju? nikomu. Tylko przeje?d?aj?c po ulicy Szkolnej ostatni kamyk odpad? mi od ko?a dopiero w Ostrowie. Dla zabawy zrobi?em ch?opakom kilka zdj??.
  A dzi? 8 czerwca- zabijali karoserie na ulicy Ostrowskiej- Ci sami.

 • Dodał admin | Drukuj
 • 1,782,700 unikalne wizyty / Copyrigt © 2008 - 2018 by kRis
  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.